Nyomtatványok ügyintézéshez_

Nyomtatványok levélben és e-mailben történő ügyintézéshez:


LAKOSSÁG - NEM TÁRSASHÁZ ESETÉN

Intézendő ügyek Kitöltendő nyomtatvány Kitöltött nyomtatvány mellékletei További információk az ingatlanhasználó részére
Új ingatlan esetén közszolgáltatás igénylése 2-10-1 Adatlap közszolgáltatás indításához – lakosság  Tulajdont igazoló okirat másolata (pl: adásvételi szerződés, használatba vételi engedély, tulajdoni lap stb.)  
Hulladékgyűjtő edényekkel kapcsolatos ügyek (sérült edény csere, pótlás, további edény kiszállítása) 2-11-1 Adatlap edénycseréhez, további edény igényléséhez, pótlásához - lakosság


2-32-1 Adatlap edénycseréhez, további vegyes edény igényléséhez, pótlásához - Győr belváros lakosság
  A kölcsönadó (közszolgáltató) vállalja a hulladékgyűjtő edények, az azonosítást szolgáló chipek és vonalkódos matricák természetes elhasználódása, vagy rendeltetésszerű használata közbeni (pl.: ürítés) meghibásodása esetén azok kijavítását, vagy cseréjét. A nem rendeltetésszerű használat közben bekövetkezett sérülés (kiégés, megolvadás, eltűnés stb.) miatti edénycsere, az edények pótlása az ingatlanhasználó költségére történik. A rendelkezésre állási díj éves díj, amelyet a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett tulajdonos önálló ingatlanonként, a szolgáltatás igénybevételének mértékétől, az ügyfélnél kint lévő edények számától és fajtájától, valamint használatától függetlenül köteles megfizetni. Az ürítési díj csak a tényleges ürítések után kerül számlázásra. Egy edény visszaadása, vagy plusz edény igénylése nem jár a rendelkezésre állási díj változásával.
Bejelentett adatok módosítása 2-12-1 Adatlap személyes adatok módosításához – lakosság Adat változást igazoló okirat másolata  
Meglévő ingatlan új ingatlanhasználójának bejelentése 2-13-1 Adatlap meglévő ingatlan új ingatlanhasználója esetén – lakosság Tulajdonos változást igazoló okirat másolata. (Pl: adásvételi szerződés vagy lakásbérleti szerződés vagy tulajdoni lap vagy hagyaték átadó végzés stb.) Az ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változást 15 napon belül kell bejelenteni a régi és az új ingatlanhasználónak. Amennyiben a bejelentés ideje a tényleges változás idejét 15 nappal meghaladja, akkor a közszolgáltató a bejelentés napját tekinti a változás napjának.  Az ingatlan tulajdonos változásánál fontos feltüntetni, hogy a közszolgáltató tulajdonát képező edények az ingatlannál megtalálhatóak és az új tulajdonos használható állapotban átvette. A kölcsönadó (közszolgáltató) vállalja a hulladékgyűjtő edények, az azonosítást szolgáló chipek és vonalkódos matricák természetes elhasználódása, vagy rendeltetésszerű használata közbeni (pl.: ürítés) meghibásodása esetén azok kijavítását, vagy cseréjét. A nem rendeltetésszerű használat közben bekövetkezett sérülés (kiégés, megolvadás, stb.) miatti edénycsere, az edények pótlása díjfizetéssel jár.
Lakatlanság jegyző általi igazolása  (Győrön kívüli település) 2-14-1 Adatlap Győrön kívüli települések ingatlanhasználói részére lakatlanság igazolásához – jegyzői   Amennyiben a lakatlanság ideje alatt az új tulajdonos már ismert, kérjük a hagyaték átadó végzés vagy adásvételi szerződés másolatát az új tulajdonos nyilvántartásba vételéhez. Lakatlanság miatti számlázás szüneteltetése azzal a nappal történik meg, amelyik napon az adatlap minden rovata pontosan kitöltve (jegyzői igazolással együtt) társaságunkhoz megérkezik.
Lakatlanná vált ingatlan esetén szolgáltatás szüneteltetés kérése (Győr) 2-15-1 Adatlap lakatlanság igazolásához (Győr) – lakosság Népesség nyilvántartó igazolása (díjköteles) vagy két tanú aláírása igazolja a lakatlanságot. Elhunyt tulajdonos esetén halotti bizonyítvány másolat plusz két tanú aláírásával igazolja a lakatlanságot. Amennyiben a lakatlanság ideje alatt az új tulajdonos már ismert, kérjük a hagyaték átadó végzés vagy adásvételi szerződés másolatát az új tulajdonos nyilvántartásba vételéhez.
Egyéb ügyek 2-16-1 Adatlap egyéb ügyek intézéséhez    


TÁRSASHÁZ, LAKÁSSZÖVETKEZET

Társasházra vagy lakásszövetkezetre vonatkozó bejelentéseket kizárólag a társasház vagy lakásszövetkezet képviselőjén keresztül fogadunk el.

Intézendő ügyek Kitöltendő nyomtatvány Kitöltött nyomtatvány mellékletei További információk az ingatlanhasználó részére
Hulladékgyűjtő edényekkel kapcsolatos ügyek(sérült edény csere, pótlás, további edény kiszállítása) 2-33-1 Adatlap edénycseréhez, további edény igényéséhez, pótláshoz - társasházak részére vegyes hulladékgyűjtő edény esetén
                                                                                               


GAZDÁLKODÓ SZERVEZET

Gazdálkodó szervezet: a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtó iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó. Az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv (ide nem értve azt a költségvetési szervet, amelyet az államháztartásról szóló törvény szerint közfeladat ellátására hoztak létre), az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataira is a gazdálkodó szervezetekre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

Intézendő ügyek Kitöltendő nyomtatvány Kitöltött nyomtatvány mellékletei További információk a gazdálkodó szervezet részére
Új díjfizető nyilvántartásba vétele közszolgáltatási szerződés megkötéséhez 2-17-1 Adatlap egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéhez Egyéni vállalkozói igazolvány másolat, meghatalmazás, ha a szerződő fél nem személyesen jár el. A GYHG Nonprofit Kft. a 120, a 240, és az 1100 literes hulladékgyűjtő edény közötti választási lehetőséget biztosítja. Azokon a szolgáltatási helyeken, ahol a fenti méretű hulladékgyűjtő edények hely hiányában nem tárolhatók, egyedi elbírálás alapján zsákos szerződés köthető.
2-18-1 Adatlap egyéni vállalkozónak nem minősülő gazdálkodó szervezet nyilvántartásba vételéhez Cégkivonat másolat, aláírási címpéldány másolat, meghatalmazás, ha nem a cégjegyzésre jogosult személy jár el.
Díjfizető változás 2-19-1 Adatlap díjfizető változás nyilvántartásba vételéhez  -  egyéni vállalkozó Új díjfizető egyéni vállalkozói igazolvány másolat, meghatalmazás, ha a szerződő fél nem személyesen jár el.  
2-20-1 Adatlap díjfizető változás nyilvántartásba vételéhez – egyéni vállalkozónak nem minősülő gazdálkodó szervezet Új díjfizető cégkivonat másolat, aláírási címpéldány másolat, meghatalmazás, ha nem a cégjegyzésre jogosult személy jár el.  
Vegyes hulladékgyűjtő edényekkel kapcsolatos ügyek (sérült edény csere, pótlás, további edény kiszállítása) 2-21-1 Adatlap edénycseréhez, további edény igényléséhez, cseréhez, pótláshoz – egyéni vállalkozó és egyéb gazdálkodó szervezet részére vegyes hulladékgyűjtő edény esetén   A kölcsönadó (közszolgáltató) vállalja a hulladékgyűjtő edények, az azonosítást szolgáló chipek és vonalkódos matricák természetes elhasználódása, vagy rendeltetésszerű használata közbeni (pl.: ürítés) meghibásodása esetén azok kijavítását, vagy cseréjét. A nem rendeltetésszerű használat közben bekövetkezett sérülés (kiégés, megolvadás, eltűnés stb.) miatti edénycsere, az edények pótlása az ingatlanhasználó költségére történik. A rendelkezésre állási díj éves díj, amelyet a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett tulajdonos önálló ingatlanonként, a szolgáltatás igénybevételének mértékétől, az ügyfélnél kint lévő edények számától és fajtájától, valamint használatától függetlenül köteles megfizetni. Egy edény visszaadása, vagy plusz edény igénylése nem jár a rendelkezésre állási díj változásával.

Tájékoztatjuk a gazdálkodó szervezeteket, hogy bio hulladékgyűjtő edényekkel és szelektív  edényekkel kapcsolatos ügyekben közvetlenül a szolgáltatóval kell felvenni a kapcsolatot.


REZSIDÍJ CSÖKKENTÉSSEL KAPCSOLATOS NYOMTATVÁNYOK

Intézendő ügyek Kitöltendő nyomtatvány Kitöltött nyomtatvány mellékletei További információk
Bejelentés rezsicsökkentésre való jogosultságra Tájékoztató levél + nyilatkozat rezsicsökkentésre való jogosultság bejelentéséhez    
Közös képviselő általi bejelentés a természetes és nem természetes személyekről Bejelentő lap
   


MEGHATALMAZÁS

A formanyomtatvány pdf formátumban ide kattintva letölthető.

 

KAMATMENTES RÉSZLETFIZETÉSI KEDVEZMÉNY - NHKV Zrt.

Az NHKV Zrt. kamatmentes részletfizetési kedvezményről szóló tájékoztatója, illetve a kérelmezéshez szükséges formanyomtatvány pdf formátumban ide kattintva letölthető.